Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky eshopu

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky od 1.1.2014

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Všeobecné obchodní podmínky eshopu Magnethrou.cz
pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístě ného na internetové adrese www.magnethrou.cz
Provozovatel: BOHEMIA RINGS s.r.o. Sídlo: Zámrsk 10, 565 43 Zámrsk Identifikační číslo: 49685643
DIČ: CZ49685643
zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7861 (dále jen" Prodávající")
Kontaktní údaje Prodávajícího:
Adresa pro doručování: BOHEMIA RINGS s.r.o., eshop Magnethrou, Zámrsk 10, 565 43 Zámrsk (dále jen "Kontaktní adresa") Adresa elektronické pošty: geomag@bohemiarings.cz (dále jen "Kontaktní email")
Telefon: (+420) 465 500 814, (+420) 724 984 259 ( dále jen "Kontaktní telefon")
1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu §1751 zákona č.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním zně ní, (dále jen občanský zákoník) platí pro nákup v internetovém obchodě "Magnethrou.cz" prostřednictvím webového rozhraní umístě ného na internetové adrese www.magnethrou.cz (dále rovně ž jen "webové rozhraní obchodu ") provozovaném Prodávajícím.
1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího, Kupujícího a Uživatele. Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzeném ve webovém rozhraní obchodu současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. Kupní smlouva, tj. obchodní podmínky včetně objednávky a jejího přijetí budou Kupujícímu zaslány e-mailem nebo vytiště né poštou bezprostředně po uzavření kupní smlouvy nebo budou přiloženy ke zboží nejpozdě ji při dodání zboží Kupujícímu.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě . Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za "kupní smlouvu" se zde označuje smlouva kupní, smlouva o dílo, smlouva o poskytnují služby, či jiná smlouva, uzavřená dle tě chto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny ve webovém rozhraní obchodu a v průběhu objednání zboží, a je tak umožněna jejich archivace, reprodukce, uchování a opakované zobrazení Kupujícím, což Kupující bere na vědomí a zavazuje se v průběhu objednávání zboží obchodní podmínky pro sebe uchovat pro pozdější opakované zobrazení.
1.5.Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy neupravené zákonem občanským zákoníkme, je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve zně ní pozdě jších předpisů.
1.6. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícho, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle tě chto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 5 - Odstoupení do kupní smlouvy.
2. Vymezení pojmů
2.1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní obchodu zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitel a Kupující, který spotřebitelem je.
2.2. Spotřebitel je každý člově k, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
2.3. Uživatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která navštíví webové rozhraní obchodu. Kupující je také Uživatelem.
2.4. Zbožím prodávaným prostřednictvím webového rozhraní obchodu jsou hračky, hry, stavebnice, hlavolamy, dárkové předmě ty, oblečení a další příbuzné zboží blíže specifikované ve webovém rozhraní obchodu.
3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
3.1. V případě , že to webové rozhraní obchodu umožňuje, Kupující provádí objednávání zboží:
- bez registrace ve webovém rozhraní obchodu, tj. přímo prostřednictvím webového rozhraní obchodu (vyplně ním formuláře či jinak) nebo
- prostřednictvím e-mailové komunikace s Prodávajícím zasláním objednávky na adresy:
geomag@bohemiarings.cz nebo
- prostřednictvím telefonické nebo SMS objednávky na Kontaktním telefonu Prodávajícího.
Objednávka bez registrace (objednávka učině ná jinak než z uživatelského účtu) musí obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží) a počet ks zboží a osobní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).
Pokud to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující na základě jím provedené registrace ve webovém rozhraní obchodu přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádě t objednání zboží (dále jen "uživatelský účet").
3.2. Uživatelský účet
3.2.1. Při registraci a při objednávání zboží (při využití uživatelského účtu i jinak) je Kupující povinen uvádě t správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změ ně povinen bezodkladně aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné a aktuální.
3.2.2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, o nichž a o dalších informacích nezbytných k přístupu do uživatelského účtu je Prodávající povinen zachovávat mlčenlivost a bere na vě domí, že Prodávající nenese
odpově dnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího. Kupující není oprávně n umožnit jakékoli využívání uživatelského účtu třetím osobám.

nevyužívá, či v případě , kdy Kupující poruší své povinnosti z příslušné kupní smlouvy (včetně tě chto obchodních podmínek).
3.2.4. Kupující bere na vě domí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě , a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícho, popř. nutnou údržbu hardwardového a softwardového vybavení třetích osob.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a informace o ně m, a to včetně jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně DPH), cel a dalších poplatků. Uvedené ceny nezahrnují ceny a náklady za balení,dopravu nebo ddání zboží Kupujícímu. Informace o nákladech spojených s balením a dopravou nebo dodáním zboží obsahuje webové rozhraní obchodní a čl. 4 těchto obchodních podmínek, přičemž v případě rozporů má přednost cena ve webovém rozhraní obchodu. Tyto ceny platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky (ledaže je ve webovém rozhraní obchodu uvedeno výslovně jinak).
3.4. Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.
3.5. Možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně s Kupujícím sjednaných podmínek je zachována.
3.6. Prezentace zboží umístě ná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; §1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije). Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takto prezentovaného zboží. Nabídka označená jako "akční" platí do vyprodání zásob nebo do doby skončení takové nabídky uvedené ve webovém rozhraní obchodu nebo do odvolání nabídky nebo do další aktualizace nabídky. Prodávající poskytuje různé druhy slev, Každá sleva má pravidla pro uplatnění. V případě , že sleva nebo slevový kupon bude uplatně n Kupujícím v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu, má Prodávající právo takové uplatně ní slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je Kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatně ného kuponu. Pravidla a podmínky pro uplatně ní konkrétní slevy či marketingové akce jsou uvedeny buď přímo u slevy či marketingoé akce ve formě informací, nebo u slevy či marketingové akce uveden odkaz na webové rozhraní obchodu, kde jsou pravidla slevy či marketingové akce podrobně popsány.
3.7. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář(nebo uvede příslušné informace při telefonické nebo emailové komunikaci) ve webovém rozhraní obchodu, který obsahuje zejména informace o:
- objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu, uvede počet, případně označení zboží podle položek v prezentaci/katalogu Prodávajícího, jeho velikost a barvu, pokud Kupující barvu nezvolí, vyhrazuje si Prodávající právo určit barevnou variantu sám na základě momentální dostupnosti.
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží včetně dodací adresy
- identifikační a kontaktní údaje Kupujícího, včetně fakturačních údajů (poku je vyžadováno) a
- informace o nákladech spojených s balením, dopravou nebo dodáním zboží
(dále společně jen jako "objednávka")
3.8. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožně no zkontrolovat a mě nit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé před a při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Dokončit objednávku". Údaje uvedené
v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednváku toto obdržení Kupujícímu povrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v objednávce nebo v jeho uživatelském účtu (v případě rozporů má přednost adresa v objednávce, dále jen" elektronická adresa Kupujícího"), přičemž platí, že pokud není uvedeno v potvrzení jinak, toto povtzení není samo o sobě přijetím (akceptací) objednávky ve smyslu odst. 3.10 těchto obchodních podmínek, tedy není uzavřením kupní smlouvy.
3.9. Prodávající je vždy oprávně n požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky nebo ově ření totožnosti Kupujícího (např. písemně , faxem či telefonicky). Není-li objednávka nebo totožnost osoby Kupujícího Kuujícím na výzvu Prodávajícího potvrzena, resp. ově řena, považuje se objednávka za neplatnou a kupní smlouva nevznikne. V případě zjiště ní jakéhokoli nedostatku, zejména neúplnosti nebo nesouladu údajů o osobách oprávně ných objednávat zboží, je Prodávající oprávně n
k objednávce nepřihlížet. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je Prodávající oprávně n odmítnout (resp. k ní nepřihlížet) nebo vrátit k doplně ní a poskytnout k tomu přimě řenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.
3.10. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen "přijetí objednávky"), jež je Prodávajícím zasláno Kujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího, pokud by k tomuto nedošlo, tak úhradu celé kupní ceny nebo převzetím objednaného zboží Kupujícím, dle toho, co nastane dříve. Přijetí objednávky (akceptace( může být součástí potvrzení o obdržení objednávky dle odst. 3.8 (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně .
3.11. Kupující bere na vě domí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
3.12. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
3.13. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplati Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.
3.14. V případě , že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícho při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní obchodu nebo v průbě hu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě , že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle odst. 3.10 tě chto obchodních podmínek.
3.15. Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím dle odst. 3.10 telefonicky neb emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Prodávajícího. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím dle odst. 3.10. jsou závazné. I závaznou objednávku lze po předchozí domluvě s Prodávajícím zrušit. v případě , že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může býto po Kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky. U zboží vyráběného na míru či na přání Kupujícího lze zrušit objednávku pouze do okamžiku, než se dané zboží začne vyrábět.
4. Platební a dodací podmínky
4.1. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, jejichž výše je uvedená na webovém rozhraní obchodu a bude uvedená v objednávce a v jejím přijetí. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i tyto náklady spojené s dodáním zboží.

obchodu i ně kterým z níže uvedených způsobů:
- v hotovosti při osobním odbě ru na Kontaktní adrese nebo při platbě na dobírku
- bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 5016230866/5500 vedený u společnosti Raiffeisenbank (dále jen "Účet
Prodávajícho")
Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky nebo zaslání formou zálohové faktury.
4.3. Způsob platby uvede Kupující v objednávce (kde budou uvedeny i případné další platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby).
4.4. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč). Po předchozí dohodě Prodávajícho s Kupujícím i v eurech (EUR).
4.5. Prodávající nepožaduje zpravidla zálohu na kupní cenu zboží nebo obdobnou platbu. V odůvodně ných případech (především u objednávek s celkovou cenou nad 5.000,-Kč) tak může učinit. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu (§2119 odst. 1 občanského zákonu se nepoužije).
4.6. V případě platby v hotovosti či v případech platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží, V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.7. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby - číslo ze zálohové faktury. Zálohová faktura je zaslána do 1 pracovního dne po obdržení objednávky na emailovou adresu Kupujícího. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splně n v okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb provádě ných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej společně se zbožím v balíku.
4.9. Zboží, které je skladem, Prodávající v případě platby na dobírku nebo při osobním převzetí zboží expeduje zpravidla do
3 pracovních dnů po přijetí objednávky. Při platbě převodem na účet Prodávajícího zboží skladem expeduje zpravidla do
3 pracovních dnů po připsání příslušné částky na svůj účet. Částečné dodání objednaného zboží je přípustné za předpokladu, že nebyl dohodnutý opak.
4.10. Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem informován. V případě , že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeh cena nebo náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plně ní stane objektivně nemožným, nabídne Prodávající Kupujícímu dodání jiného produktu srovnatelné kvality a ceny. Pokud Kupující se změ nou kupní smlouvy nesouhlasí, má Prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy. O odstoupení od kupní smlouvy bude Kupujícího neprodleně informovat. V případě , že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdě lený mu pro tento účel Kupujícím a to do 14 pracovních dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
4.11. Způsoby dodání zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím v přijetí objednávky. Uvedené způsoby dodání zboží platí pro území České republiky.
4.12. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a v přijetí objednávky ze strany Prodávajícho. Osobní odběr na kontaktní adrese Prodávajícho je možný pouze po předchozí domluvě, většinou v pracovní dny od 7:00 - 14:30h. Není-li ne webovém rozhraní obchodu uvedeno jinak, náklady na dodání zboží se neúčtují v případě objednávky zboží
v hodnotě vyšší než 3 000,-Kč včetně DPH.
4.13. V případě , že Kupující zboží nepřevezme ani neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s tě mito obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladně ním (za uskladně ní u Prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 10,-Kč, maximálně však celkem 500,-Kč nebo do výše kupní ceny, pokud je nižší než 500,-Kč), jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.
4.14. V případě , že je z důvodu na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.
4.15. Dodáním zboží podle tě chto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kuujícím se nepovažuje za nesplně ní povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od smluvy ze strany Kupujícího. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnu zboží. Podpisem dodacího listu Kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vě domí, že reklamace zboží z důvodu poručení obalu zásilky již není možná.
4.16. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení
a dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpově dnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy mě l Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil (tj. zpravidla, když je zboží pro ně j připraveno k převzetí).
5. Odstoupení od kupní smlouvy
5.1. Kupující bere na vě domí, že dle ustanovení §1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodu jej není možné vrátit, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu či o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu
s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě dle předcházející vě ty, a to na Kontaktní adresu Prodávajícího, či na Kontaktní email Prodávajícího.
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 5.2. tě chto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na Kontaktní adresu Prodávajícího. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené
a neznečiště né a, je-li to možné, v původním obalu.
5.4. Kupující spolu s vráceným zbožím přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peně z (převod

na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Vyjádření rovně ž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího.
5.5. Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží Kupujícím dle odst. 5.3. obchodních podmínek je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjiště ní,zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
5.6. Prodávající vrátí Kupujícímu peně žní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od ně ho na základě kupní smlouvy přijal, a to do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to
- stejným způsoben, jakým je od Kupujícího přijal, nebo
- způsobem, jaký Kupující požadoval,
- přičemž ale vždy i zasláním na jím sdě lený bankovní účet, s čímž Kupující tímto vyslovuje svůj souhlas za podmínek, že mu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.
Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí a Prodávající bude mít zboží zpět.
5.7. Kupující bere na vě domí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávně n jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.
5.8. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží.
5.9. Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je oprávněn započíst své skutečné vynaložené náklady spojedné s navrácením zboží na kupní cenu a náklady na dodání zboží,
které mají být Kupujícímu vráceny.
5.10. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávně n kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kuujícímu kupní cenu bezhotovostně na účet sdě lený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého bylyl prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 5 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdě lí).
5.11. Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.
6. Odpově dnost za vady a reklamační řád
6.1. Práva Kupujícího z vadného plně ní se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1914 až 1925,
§ 2099 až § 2158 až 2174 občanského zákoníku).
6.2. prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době , kdy zboží převzal
- 6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základy reklamy jimi provádě né,
-6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
-6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
-6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmostnosti a
-6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.3. Ustanovení uvedená v předcházejícím odstavci obchodních podmínek a záruka za jakost se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mě lo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
6.4. Projeví-li se vada v průbě hu šesti mě síců od převzetí , má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
6.5. Práva z vadného plně ní, včetně záruční odpově dnosti, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na Kontaktní adrese prodávajícího (další způsoby uplatně ní vad dle reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny). Za okamžik uplatně ní reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.
6.6. Reklamační řád
6.6.1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatně ní nároků ze záruky za jakost spotřebitelem, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve zně ní pozdě jších předpisů.
6.6.2. U veškerého zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyřmě síců od převzetí zboží Kupujícím.
6.6.3. V případě , že se v průbě hu záruční doby (v případě poskytnutí záruky za jakost) nebo v průbě hu doby dle předcházejícího odstavce vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně , a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující
právo místo odstraně ní vady požadovat výmě nu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady má Kupující dále právo na přimě řenou slevu z kupní ceny. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výmě nu zboží, na přimě řenu slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Práva z vadného plně ní Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím vě ci vě dě l, nebo pokud vadu
sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové vě ci, pokud nemůže vě c vrátit
v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů stanovených zákonem. Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové vě ci bez vad, na výmě nu její součásti nebo na opravu vě ci, může požadovat přimě řenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přimě řenou slevu i v případě , že mu Prodávající nemůže dodat novou vě c bez vad, vymě nit její součást nebo vě c opravit, jakož i v případě , že Prodávající nezjedná nápravu v přimě řené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo zně čné obtíže.
6.6.4. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě ) bez zbytečného odkladu od zjiště ní nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozdě ji však do 30 dnů ode dne uplatně ní reklamace, pokus se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.
6.6.5. Dnem uplatně ní reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na Kontaktní adresu Prodávajícího.

stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka a nároky z odpově dnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U použitého zboží Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení,
u vě cí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, místo práva na výmě nu má Kupující v případech dle této vě ty právo na přimě řenou slevu, Mírné odchylky týkající se kvality, velikosti, designu a barvy zboží jsou rukodě lně a řemeslně zhotovovaných produktů přípustné a nepovažují se za reklamovatelnou vadu.
6.6.7. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:
- Informování Prodávajícího telefonicky, emalem čí písemně .
- Pokud to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující pro oznámení reklamace použít reklamační protokol, který mu bude zaslán na adresu elektronické pošty nebo je k dispozici ke stažení na webovém rozhraní obchodu.
- Doručení reklamovaného zboží (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) na Kontaktní adresu Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě ). Při zaslání je Kupující povinen zboří zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit odklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.
- Je-li reklamace shledána neoprávně nou, má Prodávající právo požadovat náhladu nákladů spojených se zjišťováním vady a náhradu nákladů na přepravu reklamovananého zboží zpě t Kupujícímu.
6.6.8. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčině né neodborným zacházením, čí zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.
7. Ochrana osobních údajů
7.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zně ní pozdě jích předpisů.
7.2. Prodávající prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem A0023537.
7.3. Kupující souhlasí se zpracováním a shromažď ováním tě chto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště , identifikační číslo a daňvé identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále společně vše rovně ž jen jako "osobní údaje"), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje budou zpracovány pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro vedení
uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdě lení Kupujícímu (pokud tuto možnost označí, nebo pokud její označení není možné, tak ji výslovně nevyloučí). Souhlas nebo jeho odepření se zpracováním osobních údajů není podmínkou, která by znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
7.4. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pově řit třetí osobu jakožto zpracovatele.
7.5. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k tě mto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě . Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží Kupujícímu, kterým jsou osobní údaje zákazníků předány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
7.6. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tiště né podobě neautomatizovaným způsobem.
7.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
7.8. V případě , že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se záknem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účet jejich zpracovnání, může:
- požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvě tlení,
- požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplně ní nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí vě ty shledána oprávně nou, Prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávně ní Kupujícího obrátit se se svým
podně tem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
7.9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí vě ty požadovat přimě řenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
7.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující dále souhlasí se zasíláním obchodních sdě lení Prodávajícího. Souhlasy dle obou předcházejících vě t může Kupující kdykoli odvolat.
8. Doručování
8.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně dorušena písemně , a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvednou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.
8.2. Zpráva je doručena:
- v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajiště na certifikátem,
- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávně ná za ně j zásilku převzít) zásilku převzít,
- v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty sedmi dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě , že se adresát o uložení nedozvě dě l.
9. Závě rečná ustanovení
9.1 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany.

komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní obchodu. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucíhc k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní obchodu.
9.3. Prodávající nenese odpově dnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do webového rozhraní obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Kupující nesmí při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřimě řeně zatě žovat systém, nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávně ně zasahovat či neoprávně ně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webového rozhraní obchodu a užívat webové rozhraní obchodu nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl
v rozporu s jeho určením či účelem. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky nebo při jejím podání a vyřizování budou zjišťovány a opravovány na základě e-mailové nebo telefonické komunikace.
9.4. Prodávající je oprávně n k prodeji zboží na základě živnostenského oprávně ní a činnost prodávajícího nepodlehá jinému povolání. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Dozor nad ochranou osobních údajů
provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz). Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím své výše uvedené emailové adresy, případně se může Kupující obrace na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv spotřebitelů. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu §1826 odst. 1 písm.e) občanského zákoníku).
9.5. Obsah webových stránek Prodávajícího, všechny na nich materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejícíh tiště ných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webovéh rozhraní obchodu a tě chto obchodních podmínek, je chráně n autorským právem Prodávajícího a mohou být chráně ny dalšími právy dalších osob. Obsah nesmí být Kupujícím a Uživatelem mě ně n, kopírován, rozmnožován, šířen ani použít žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu
bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístě né na webovém rozhraní obchodu. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem č.
121/2000 Sb., autorský zákon, ve zně ní pozdě jších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
9.6. Je-li ně které ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu
s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanvení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotkutá platnost ostatních ustanovení. Změ ny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
9.7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není
přístupná třetím osobám (ustanovení tě chtopodmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena). Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne Prodávající Kupujícímu na vyžádání
v textové podobě ( v elektronické podobě zasláním emailem).
9.8. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změ ny okolností (ve smyslu §1765 odst. 2 občanského zákoníku).
9.9. Weobvé rozhraní obchodu používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými počítače Kupujícího a Uživatelů webového rozhraní obchodu umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní obchodu Kupujícím a Uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky ( včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat tě chto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní obchodu a vytváření zpráv o jeho aktivitě , určených pro Prodávajícho a provozovatele webového rozhraní obchodu užívání internetu vůbec. Google může také poskytovat tyto informace třetím osobám, bude-li to požadován zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Kupujícíh a Uživatelů
s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Kupující a Uživatelé webového rozhraní obchodu mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případě není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní obchodu. Používání webového rozhraní obchodu souhlasí Kupující a Uživatelé se zpracováním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným. Smluvní podmínky Google: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/
9.10. Zně ní obchodních podmínek může Prodávající mě nit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zně ním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
9.11. V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014

Vytisknout stránku

Kontaktujte nás

BOHEMIA RINGS s.r.o.
Zámrsk 10, 565 43 Zámrsk

Tel.: +420 465 500 814
E-mail: geomag@bohemiarings.cz